Sensilab
Prywatność i zasady korzystania

Prywatność i zasady korzystania

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. zaprasza do odwiedzenia swojej strony internetowej pod adresem: www.sensilab.eu.

Nota prawna

SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. zaprasza do odwiedzenia swojej strony internetowej pod adresem: www.sensilab.eu.
Właścicielem serwisu internetowego www.sensilab.eu i Administratorem jest firma Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A.
Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej Sensilab Polska.
Sensilab Polska zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na Stronie Internetowej pod adresem: www.sensilab.eu, w tym zamieszczonych treści i informacji zawartych w serwisie w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników internetu.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w SENSILAB POLSKA Spółka z.o.o. - S.K.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

SENSILAB POLSKA Spółka z.o.o. - S.K.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Generała Mariana Langiewicza 58, 95-050 Konstantynów Łódzki, (dalej: „Administrator” lub „Sensilab Polska”), jako administrator danych osobowych ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w różnych procesach biznesowych, przy czym w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, jak również jego celu, przekazuje osobie, której dane osobowe przetwarza, kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. Mamy nadzieję, że niniejsza informacja pozwoli Państwu poznać swoje prawa. Wyjaśniamy w niej, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują, a także w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.

Sensilab Polska gwarantuje ochronę danych osobowych udostępnianych przez Państwa w trakcie przeglądania stron i korzystania z formularza kontaktowego lub formularza działań niepożądanych znajdujących się na stronie.

Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne. Sensilab Polska nie wykorzysta Państwa danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi klienta. Dla tych celów Państwa dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz gdy zajdzie potrzeba, przekazywane innym podmiotom wchodzącym w skład grupy Spółki Sensilab Polska.

Senislab Polska deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane jako ściśle poufne (zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych) i że nie zamierza sprzedawać, wynajmować ani przekazywać informacji osobom trzecim.

Korzystanie z zasobów serwisu Sensilab Polska tj. wypełnienie formularza kontaktowego, zgłoszenie zapytania oraz nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi i nawiązania z nim kontaktu. Sensilab Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w wybranych celach i procesach biznesowych realizowanych przez Sensilab Polska:

Proces (cel) przetwarzania Podstawa prawna i okres przetwarzania danych Prawnie uzasadniony interes (jeśli występuje)

 

Prowadzenie
działań marketingowych

 

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 1 lit. b) lub art.6 ust.1 lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy

do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli opiera się ono na Pani/Pana zgodzie, lub

do czasu podejmowania działań związanych z zawarciem umowy,

w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia tego spotkania.

 

umówienie się na spotkanie dotyczące świadczonych przez Administratora usług i oferowanych produktów oraz prowadzenie działań marketingowych promujących swoją działalność m.in. wśród kontrahentów.

 

Zawarcie i wykonanie umowy z kontrahentem

 

Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy

w zakresie realizacji umowy - przez okres niezbędny do wykonania tej umowy,

w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres niezbędny do wypełniania tych obowiązków przez Administratora,

w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa

 

dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

 

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 

Archiwizacja dokumentów

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO

Dane przetwarzać będziemy przez okresy wymagane przepisami prawa dla poszczególnego rodzaju dokumentacji. 

 

 

Prowadzenie rekrutacji

 

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – czas ten zwiększy się do 12 miesięcy.

 

Dochodzenie lub obrona przez roszczeniami

 

Komunikacja z pełnomocnikami

 

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń

 

Realizacja czynności objętych zakresem pełnomocnictwa oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 

Realizacja przychodzących zgłoszeń

 

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Realizacja zgłoszenia oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 

Przetwarzanie danych z wizytówek, gdy zostały zewidencjonowane lub włączone do systemu elektronicznego (np. gdy na jej podstawie otrzymali Państwo od nas wiadomość e- mail.)

 

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

W celu prowadzenia korespondencji, nawiązania kontaktu handlowego i w każdym innym celu, dla którego zostały nam udostępnione

 

Przyjmowanie zgłoszeń działania niepożądanego leku oraz zastosowania leku w ciąży

 

Art. 6 ust. 1 lit c RODO

Dane przetwarzać będziemy przez 10 lat od wycofania leku z obrotu.

 

 

Monitoring i kontrola dostępu

 

Art. 6 ust. 1 lit f RODO

Nagrania z monitoringu wizyjnego zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że stanowią one dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

 

Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na zapewnieniu bezpieczeństwa osób (w tym pracowników), ochrony mienia i zachowaniu w tajemnicy określonych informacji

 

Zamówienie i potwierdzenie odbioru próbek produktów leczniczych/wyrobów medycznych

 

Art. 6 ust. 1lit. c) RODO

Dane przetwarzać będziemy przez okres ważności produktu.

 

 

Obsługa recepcji

 

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO

Dane przetwarzać będziemy do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Umówienie spotkania z przedstawicielem Administratora oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami


Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sensilab Polska. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Sensilab Polska podmiotom, z którym Sensilab Polska zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.Sensilab Polska każdorazowo w swoich klauzulach informacyjnych przekazywanych Państwu, informuje szczegółowo o odbiorcach Państwa danych.

Państwa dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

  • dostęp do swoich danych osobowych,
  • usunięcie swoich danych osobowych
  • sprostowanie swoich danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
  • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przeniesienie swoich danych osobowych.

Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w przypadku chęci wniesienia uwag, jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@sensilab.eu,
  2. listownie: SENSILAB Polska Sp. z o.o. – S.K.A. ul. Gen. Mariana Langiewicza 58, 95-050 Konstantynów Łódzki, z dopiskiem „Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa danych”.

Wszelkie otrzymane przez nas wiadomości zostaną poddane szczegółowej analizie.

Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.

Pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona internetowa może przechowywać w Państwa przeglądarce i użyć go w trakcie przeglądania informacji zawartych w tej witrynie. Plik cookie umożliwia nam zatem zidentyfikowanie Państwa przy ponownej wizycie i zapewnienie właściwego funkcjonowania naszej strony.  Pliki cookie nie wyrządzą na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów, ani żadnych osobistych danych o Tobie. W każdym momencie można wyłączyć ich użycie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce.
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Prawa autorskie

Treść stron internetowych Sensilab Polska jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w serwisie Sensilab Polska są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sensilab Polska. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sensilab Polska są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu Sensilab Polska są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Prawo do użytkowania

Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. prezentuje się na stronie internetowej pod adresem: www.sensilab.eu. Ochronie podlega zawartość strony Sensilab Polska, stanowiąca własność intelektualną, do której należą patenty, marki i prawa autorskie. Dostęp do niniejszej strony internetowej nie jest równoznaczny z udzieleniem licencji na korzystanie z własności intelektualnej Spółki Sensilab Polska.
Znaki handlowe
Wszystkie znaki handlowe i marki podane na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem o znakach towarowych na rzecz Sensilab Polska, chyba że podano inaczej. Dotyczy to w szczególności marek, oznaczenia typu, logo i emblematów.
Odpowiedzialność
Niniejszą witrynę internetową stworzono z największą starannością. Informacje zawarte w serwisie Sensilab Polska zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak Sensilab Polska nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz ewentualne błędy zamieszczonych informacji. Mogą one być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub przedawnionej.
Sensilab Polska wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku korzystania z naszej strony, o ile nie wynikają one z rozmyślnego działania czy rażącego zaniedbania ze strony Sensilab Polska.
Firma Sensilab Polska nie ponosi odpowiedzialności za:
- informacje umieszczone na stronach internetowych Sensilab Polska bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej,
- szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją,
- szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Stosowanie wtyczek społecznościowych Facebook

Na stronie internetowej Sensilab Polska pod adresem www.sensilab.eu są tzw. wtyczki społecznościowe portalu Facebook.com. Wtyczki te oznaczone są logo Facebooka.
Po wyświetleniu strony internetowej Sensilab Polska pod adresem www.sensilab.eu
Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki przekazywana jest przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki internetowej i osadzana na stronie.
Jeżeli nie chcą Państwo, aby Facebook gromadził dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, to przed wejściem na stronę Sensilab Polska pod adresem www.sensilab.eu należy wylogować się z serwisu Facebook.  
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze związane z tą polityką prywatności, zanim zaczniesz korzystać z tej strony, skontaktuj się z nami.

 

powered by webstream